υπευθυνος καθηγητης

Στα φροντιστήρια εν-τάξη, με στόχο την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, κάθε μαθητής έχει τον Υπεύθυνο Καθηγητή του. Πρόκειται για καθηγητή του τμήματος όπου φοιτά ο μαθητής, ο οποίος έχει την ευθύνη, υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή Σπουδών:

• Να πραγματοποιεί τακτικές και χρονικά προκαθορισμένες συναντήσεις με τον μαθητή, με στόχο τον έλεγχο της προσπάθειάς του και τη συνεχή του στήριξη. 

• Να συντάσσει το ατομικό πρόγραμμα μελέτης του μαθητή και να προτείνει αποτελεσματικές τεχνικές μάθησης.

• Να παρακολουθεί την πορεία του μαθητή σε συνεργασία με το σύνολο των καθηγητών.

• Να ενημερώνει σε τακτικές και έκτακτες συναντήσεις τους γονείς-κηδεμόνες για κάθε θετική ή αρνητική μεταβολή στην πρόοδο του μαθητή.

• Να προτείνει τρόπους παρέμβασης, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

• Να εντοπίζει προβλήματα ή παράπονα του μαθητή, προτείνοντας και προωθώντας λύσεις.

• Να ενημερώνει τους γονείς που απουσίασαν από τις προγραμματισμένες τακτικές ενημερώσεις.