Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει την Πολιτική της για την Ποιότητα με γνώμονα την διαχείριση και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου χρησιμοποιώντας αποτελεσματικούς τρόπους εκτέλεσης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει απέναντι στους πελάτες της, έτσι ώστε να είναι πάντα ανταγωνιστική.

Η εν – τάξη φροντιστήρια μέσω της Πολιτικής για την Ποιότητα δεσμεύεται:

 • Στον σχεδιασμό και εφαρμογή ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
 • Στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών με πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών της.
 • Στην λήψη των απαραίτητων μέτρων για την συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις σχετικές με την ασφάλεια των εργαζομένων και γενικότερα με τη λειτουργία της εταιρείας.
 • Στη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για την παροχή υπηρεσίας.
 • Στη κάλυψη όλων των θεμάτων σχετικά με την εχεμύθεια που αφορά κάθε πνευματική ιδιοκτησία πελάτη.
 • Στην πλήρη κάλυψη όλων των απαιτήσεων του προτύπου ΙSO 9001:2015.
 • Στην ανάπτυξη συνθηκών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους προμηθευτές της.
 • Στη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου της και εναρμόνισής της με αυτές.
 • Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και ικανοποίηση των υφιστάμενων και προβλεπόμενων αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης των εργαζομένων στην εταιρεία.
 • Στην διάθεση των απαραίτητων πόρων για την διατήρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας.
 • Στη δυνατότητα συλλογής αποτελεσμάτων λειτουργίας και απόδοσης με σκοπό τον καθορισμό στόχων Ποιότητας, η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 • Το εργαλείο μέσω του οποίου η εταιρεία υλοποιεί, ελέγχει και αναπροσαρμόζει, όποτε απαιτείται, την Πολιτική της για την Ποιότητα είναι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει. Η εγκυρότητα και αναγνώριση του Διαχειριστικού Συστήματος επιτυγχάνεται μέσω της πιστοποίησής του από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

  Για την υλοποίηση της Πολιτικής για την Ποιότητα η εν – τάξη φροντιστήρια θεωρεί απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην τήρηση, ανάπτυξη και τεκμηρίωση όλων των διεργασιών που προβλέπει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία συμβάλλουν στην ουσιαστική εφαρμογή του συστήματος ποιότητας αλλά και στη βελτίωσή του.

  Η πολιτική για την ποιότητα κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό καθώς και στα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη μέσω της ανάρτησης στο site της εταιρείας.