συγκρότηση τμημάτων

Κυρίαρχο κριτήριο για τη συγκρότηση των τμημάτων αποτελεί το επίπεδο των μαθητών, δεδομένου ότι τα ομοιογενή τμήματα αποτελούν ζητούμενο στα φροντιστήρια Εν-τάξη.

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών στο τμήμα είναι οκτώ (8). Ο συγκεκριμένος αριθμός τηρείται στις περιπτώσεις που η ομοιογένεια και η καλή συνεργασία των μαθητών επιτρέπουν την ομαλή ροή των απαιτούμενων διαδικασιών και την εποικοδομητική διδασκαλία. 

Για τον λόγο αυτό, ο αριθμός των μαθητών στο τμήμα είναι στις περισσότερες περιπτώσεις μικρότερος [κατά μέσο όρο 5-6 μαθητές]. 

Παράλληλα, δευτερεύοντα κριτήρια όπως το σχολείο προέλευσης ή οι διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών είναι δυνατόν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να συνυπολογιστούν για τη συγκρότηση των τμημάτων.