υπευθυνος καθηγητης

Ο υπεύθυνος καθηγητής έχει την ευθύνη, υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή Σπουδών:

• Να πραγματοποιεί τακτικές και χρονικά προκαθορισμένες συναντήσεις με τον μαθητή, με στόχο τον έλεγχο της προσπάθειάς του και τη συνεχή του στήριξη. 

• Συντάσσει το ατομικό πρόγραμμα μελέτης του μαθητή και να προτείνει αποτελεσματικές τεχνικές μάθησης.

• Παρακολουθεί την εκπαιδευτική πορεία του μαθητή.

• Ενημερώνει σε τακτικές και έκτακτες συναντήσεις τους γονείς-κηδεμόνες για κάθε θετική ή αρνητική μεταβολή στην πρόοδο του μαθητή.

• Προτείνει τρόπους παρέμβασης, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

• Εντοπίζει προβλήματα ή παράπονα του μαθητή, προτείνοντας και προωθώντας λύσεις.

• Ενημερώνει τους γονείς που απουσίασαν από τις προγραμματισμένες τακτικές ενημερώσεις.